zondag 31 juli 2011

Bali - Land kopen --- Buying land

Land of grond kopen op Bali lijkt simpel, en is het ook, mits je een paar regels in acht neemt die problemen achteraf kunnen voorkomen. Land en villa's zijn goedkoop, en er zijn nog volop mooie kevels en percelen te koop. De kwaliteit van de huizen varieert van zeer goed tot slecht. In het oosten en het westen van Bali zijn de grondprijzen het laagst.

Helaas zijn er ook veel malafide makelaars en bouwbedrijven in die markt actief. Dus als u van plan bent om grond te kopen, met villa, of zelf later een villa laat bouwen, zorg dan in ieder geval voor een betrouwbare partner die kan helpen bij de onderhandelingen met de grondeigenaar en later bij de notaris en die ook de kwaliteit van de villa kan beoordelen.
Omdat het op dit moment nog niet mogelijk is om eigen grond te hebben, blijft de verkoper altijd de fysieke eigenaar van de grond, de zogenaamde naamhouder. Het beste is om bij deze naamhouder te blijven, tenzij u een zeer betrouwbare Indonesiƫr kent, dan kunt u de grond ook op zijn naam laten overschrijven.

Bij de overdracht moet je in ieder geval de volgende aktes van de notaris krijgen:
Certipikat Hak Melik, de grondakte, en de Akta Jual/Beli, de werkelijke overdrachts akte. Verder een koopovereenkomst tussen de eigenaar en u, liefst een Freehold akte, waamee u voor de maximale periode van 74 jaar alle rechten hebt afgekocht.
Een Surat Kuasa Membangun, de toestemming van de eigenaar om alles met wat op de grond staat te kunnen doen, bouwen, verbouwen of renoveren.
Een Surat Kuase Menjual, de toestemming van de eigenaar om later zonder zijn tussenkomst of bemoeienis de grond zelfstandig te kunnen verkopen.
Een Surat Kuasa Menyewakan, de toestemming van de eigenaar om het geheel eventueel te verhuren of te onderverhuren.
Wil de eigenaar niet aan deze voorwaarden voldoen, koop dan niet!

Betaald u contant bij de notaris, wat nog veel voorkomt, zorg dan ook dat de kwitanties op uw naam staan. Meestal worden ze door de notaris uitgeschreven op naam van degene die voor u onderhandelt, maar bij problemen achteraf kunt u dan in ieder geval aantonen dat u zelf betaald heeft en niet uw partner.
Koopt u tegelijkertijd een bestaande villa op de grond, controleer dan ook zeer zorgvuldig de bouwvergunningen en bouwtekeningen. Helaas komt het nog vaak voor dat deze helemaal niet aanwezig zijn, dan zit u dus met een illegale villa opgescheept.
Maar nogmaals, alles valt of staat hier met een betrouwbare partner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buying land in Bali seems simple, and it is simple, but it need some rules to observe to prevent that you can get problems later. Land and villas are very cheap, and there are still a lot of nice plots for sale. The quality of the villa's varies between good and bad. In the east and west part of Bali you find the cheapest land prices. Unfortunately there are many dishonest brokers and construction companies in that market active.

So if you have plans to buy land with a villa, or even later want to built your own, make sure that you have a reliable partner that can help negotiations with the landowner and later at the notary and that he can check the quality of the villa. Because it is currently still not possible to own your land, the vendor remains always the physical owner of the land, called the name holder. It is best to keep this name holder, unless you know a very reliable Indonesian, in that
case you can transfer to another name holder.

When you transfer at the notary you should get at least the following documents:
Certipikat Hak Melik, the land Act and the Act Jual / Beli, the actual transfer form..Furthermore, a contract between the owner and you, preferably a Freehold Act, allowing you the maximum period of 74 years to have all the rights surrendered.
A Surat Kuasa Membangun, the consent of the owner to do anything on the ground with what is available, building, rebuilding or renovating.
A Surat Kuase Menjual, the consent of the owner that you can sell the property independently without intervention of the owner.
A Surat Kuasa Menyewakan, the consent of the owner that you can rent or sublet the property.
If the owner will not meet these conditions, do not buy!

If you pay cash at the notary, which is common, make sure that the receipts are in your name. Usually they are issued in the name of the person who does the negotiates for you. If you get problems later than you can at least show that you paid and not your partner. When buying an existing villa, check very carefully the building permits and construction drawings. Unfortunately it is very common that they are not issued, in that case you are the owner of an illegal villa.

But again, everything stands or falls with a reliable partner.

Geen opmerkingen: